من دندان های کجی دارم. آیا هنوز هم می توانم لمینت کنم؟