جویدن آدامس و ارتودنسی: آیا کسی که ارتودنسی کرده میتواند آدامس بجود؟